Het lidmaatschap van Ribad kan worden opgezegd. Aangezien het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli, geldt een opzegging met ingang van een nieuw seizoen. De opzegging dient vóór 1 juli van een seizoen plaats te vinden en moet schriftelijk gebeuren. Een brief of e-mail kan worden gericht aan de secretaris (via e-mailadres ribad@ribad.nl). 

Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, moet aan de contributieverplichting zijn voldaan. Wanneer het lidmaatschap niet op tijd is opgezegd, ontstaat er een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.

Privacyverklaring
Ribad gaat zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie.

Privacyverklaring B.V. Ribad

Ribad is zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens, zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring kunt u meer informatie vinden omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Ribad.

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Oftewel, informatie die direct over een persoon gaat of naar deze persoon te herleiden is.

Wanneer registreert Ribad persoonsgegevens?
Ribad registreert persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Bij informatieverzoek via email (naam en e-mailadres)
 • Naar aanleiding van telefonisch contact (naam en telefoonnummer)
 • Het aangaan van een lidmaatschap (zie volgend kopje)

Welke persoonsgegevens verwerkt Ribad?
Ribad verzamelt de volgende persoonsgegevens van al haar leden:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wat doet Ribad met deze gegevens?
Ribad gebruikt deze gegevens om haar ledenbestand in kaart te brengen, contributie te innen, Badminton Nederland te informeren, een nieuwsbrief te sturen en om personen uit te nodigen voor events. 

Beeldmateriaal
Tijdens wedstrijden, trainingen of events kunnen ten alle tijden foto’s worden gemaakt voor promotiedoeleinden voor de badmintonclub,  Een verzoek tot het verwijderen van een foto mag u schriftelijk indienen via ribad@ribad.nl. Het bestuur beslist of het verzoek gehonoreerd wordt, hierbij worden de belangen van alle partijen afgewogen.

Bewaart Ribad deze gegevens?
Ribad bewaart persoonsgegevens voor informatiedoeleinden en uitnodigingen voor events, zoals een reünie. Bent u geen lid meer en wilt u dat Ribad uw gegevens wist? Dit kunt u doorgeven via ribad@ribad.nl

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De persoonsgegevens worden veilig bewaard door de ledenadministrateur in een administratiesysteem.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van onderstaande gevallen:

 • De persoonsgegevens van leden worden gedeeld met Badminton Nederland, indien leden aangemeld dienen te worden bij de Bond (nodig voor een bondsnummer)
 • Contactgegevens van competitiespelers worden gedeeld met andere competitiespelers teneinde invalverzoeken

 

Wat zijn de rechten van leden?
Leden hebben onderstaande rechten, enkel omtrent hun eigen persoonsgegevens:

 • Inzage in hun persoonsgegevens
 • Verzoek tot correctie van persoonsgegevens
 • Verzoek tot beperking van registratie van persoonsgegevens
 • Verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens (betekent beëindiging lidmaatschap)
 • Bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens

 

Wijzigingen
Ribad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 

Vragen?
Voor vragen over deze privacy verklaring, is Ribad bereikbaar via het e-mailadres ribad@ribad.nl

Voor meer informatie omtrent privacy wetgeving, is de website van Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen:www.autoriteitpersoonsgegevens.nl